نکاتی که پیش از آغاز رنگ آمیزی باید رعایت کنید

محیطی که قصد رنگ آمیزی آن را دارید آماده کنید. درب قوطی های رنگ را به وسیله ابزار مناسب باز